Avrora pretekala v Nemecku

04.09.2017 09:36

Avrora na coursingu v Nemecku

Leigstungs - Coursing Trautschirken
03.09.2017

3. miesto